การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนโครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2558)