ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการสำรวจการครอบครองอิกัวน่าเขียวและการเฝ้าระวังอิกัวน่าเขียวในพื้นที่ชุมชน

1) การครอบครองอิกัวน่าเขียวไม่มีโทษแต่อย่างใด แต่การปล่อยอิกัวน่าเขียวที่อยู่ในความครอบครองให้เป็นอิสระ ไม่สามารถกระทำได้ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีผู้ครอบครองไม่ประสงค์จะเลี้ยงดูแลอิกัวน่าเขียวแล้ว ขอความร่วมมือหาผู้เลี้ยงมารับไปดูแล หรือประสานติดต่อสมาคม ชมรมนิยมเลี้ยงสัตว์ต่างประเทศ เพื่อรับไปดูแล หรือส่งมอบให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

2) การพบเห็นอิกัวน่าเขียว ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในท้องที่ หรือโทรฯ แจ้งทางสายด่วนหมายเลข 1362 เจ้าหน้าที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการและรับมาตรวจสุขภาพก่อนส่งไปดูแลตามสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า และศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า

3) ขอความร่วมมือผู้มีอิกัวน่าเขียวไว้ในครอบครอง ให้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนที่ครอบครอง เพื่อเป็นข้อมูลในการควบคุมจัดการประชากร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScca-CVjkTkGhoYblOLcQYQ5BdAKncPoPSe7zeQn9x3dplNMg/viewform

4) ขอความร่วมมือประชาชน ไม่เพาะพันธุ์เพิ่มประชากรอิกัวน่าเขียว เลี้ยงแยกกรงแยกเพศ ไม่ปล่อยให้เป็นอิสระ

สอบถาม