ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓
ประกาศให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นฯ
ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพข้าวและชาวนาจังหวัดนครปฐม ในวันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม(ชั้น๓)
รายชื่อผู้ชนะการประมูลการจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองท่าสาร – บางปลา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน
ผู้ชนะการประมูลจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน (CAI) จำนวน ๕๓๐ ชุด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองท่าสาร – บางปลา หมู่ที่ ๑๔
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างบ้านหนองนกไข่ บ้านคลองตัน ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0002 บ้านหนองนกไข่-บ้านคลองตัน ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 6/2553 การจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองท่าสาร-บางปลา หมู่ที่ 14 ต.วังน้ำเขียว
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
9
ผู้เข้าชมวันนี้
60
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11344
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1022022
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม