ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันแรลลี่รถยนต์เชื่องโยงเส้นทางท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พ.ค. ๒๕๕๔ ระหว่าง จ.นครปฐม,จ.ราชบุรี และ จ.กาญจนบุรี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-๒๓ พ.ค. ๒๕๕๔ ณ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม(ศาลากลางส่วนหน้า)
ระเบียบวาระการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม
วันและเวลาให้บริการรถตู้ Mobile วันที่ 7 เมษายน 2555 ให้บริการ ณ อบต.บางพระ อ.นครชัยศรี เวลา 09.00-12.00 น.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง ผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จะจัดพิธีมอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(E-Classroom) และคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสื่อการเรียนการส่อน(CAI) ฯ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๓
ถ่ายโอนทะเบียนพาณิชย์ (บัตรประจำตัวนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นครปฐม และการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ อบจ.นครปฐม ประจำปี 2553
เรียน ผู้ประกอบการ ด้วย อบจ.นฐ.จะทำการถ่ายโอนงานทะเบียนพาณิชย์ ให้แก่ อบต. และเทศบาลในเขตพื้นที่ของท่าน ในวันที่ 3 ม.ค. 54 เป็นต้นไป
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประธมศึกษานครปฐม เขต ๑ , เขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓
ประกาศ เรื่อง อนุมัติให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓
ประกาศให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นฯ
ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพข้าวและชาวนาจังหวัดนครปฐม ในวันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม(ชั้น๓)
รายชื่อผู้ชนะการประมูลการจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองท่าสาร – บางปลา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน
ผู้ชนะการประมูลจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน (CAI) จำนวน ๕๓๐ ชุด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองท่าสาร – บางปลา หมู่ที่ ๑๔
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างบ้านหนองนกไข่ บ้านคลองตัน ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2324
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
8
ผู้เข้าชมวันนี้
313
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11640
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1004291
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม