ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556
ประกาศผลการพิจารณาสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) และคำขวัญ (MOTTO) กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเททพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แจ้งขยายเวลาการแจ้งขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยรับชำระภาษีตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนฯ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดน้อยเจริญสุข หมู่ที่ 4 ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 น. - 14.00 น.
ผลการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑ และ คนที่ ๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกทางหลวงหมายเลข 4 แยกทุ่งพระเมรุ และแยกหนองขาหยั่ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผน (พ.ศ.2557-2559)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2556
ประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2557-2560)
เรื่อง ผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเำพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยว (นักบริหารงานทั่วไป 6)
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (อายุ 0-3) ปี วันที่ 18 ก.พ. 56 - 1 มี.ค. 56 ณ ศูนย์ฝึกอบรมมอนเทสซอริภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.พล จ.ขอนแก่น
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
8
ผู้เข้าชมวันนี้
310
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11637
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1004288
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม