ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
วันและเวลาให้บริการรถตู้ Mobile วันที่ 23 เมษายน 2555 ให้บริการ ณ วัดเกษตราราม ต.ไทรงาม อ.บางเลน เวลา 09.00-12.00 น.
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555 วันพุธที่ 18 เมษายน 2555 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำโครงการการให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บรายได้...
ประกาศ ผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
วันและเวลาให้บริการรถตู้ Mobile วันที่ 7 เมษายน 2555 ให้บริการ ณ อบต.บางพระ อ.นครชัยศรี เวลา 09.00-12.00 น.
ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งบริหารที่ว่าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
การจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประจำปี 2555
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม พ.ศ.2556-2558
ส่งข่าวสาร"การต่อขยายเส้นทางยกระดับโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี"
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอเชิญประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการประชุมจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม
ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในตำแหน่งบริหารที่ว่าง
รายละเอียดการประชาสัมพันธ์ตามแผนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตร พ.ศ.๒๕๕๕
ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ขอเชิญชวนประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 4 หมวดอักษร กธ วัันที่ 24-25 มกราคม 2555 ณ ห้องสวัสดี โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสนับสนุนห้องเรียนอัจฉริยภาพ (Activ Classroom)
การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสนับสนุนห้องเรียนอัจฉริยภาพ (Activ Classroom)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ใคร่ขอความร่วมมือท่านเจ้าของรถที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดนครปฐมที่ค้างชำระภาษี ติดต่อชำระภาษีพร้อมกับนำรถไปตรวจสภาพได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น-16.30 น. เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2122 23 24
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
10
ผู้เข้าชมวันนี้
315
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11642
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1004293
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม