อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม

การกำหนดกระบวนงาน ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม