แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม

แบบรายการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม