ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2022-03-28] ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองบางสะบ้า หมู่ที่ 3 ตำบลลานตากฟ้า เชื่อมต่อ ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สอบถาม