ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2022-07-18] ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 ตำบลหนองดินแดง เชื่อมต่อ ตำบลสระกะเทียม, ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สอบถาม