ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2022-07-27] ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เลขรหัส อบจ.นฐ. 420-56-0072 รีโมทแบบไร้สาย จำนวน 1 ตัว
สอบถาม