ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2023-11-21] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองรางผักชี หมู่ที่ 10 ตำบลหินมูล เชื่อมต่อ ตำบลไทรงาม,ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม