ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2019-06-05]ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนน อบจ.นฐ.0001 แยกทางหลวง 321-บ้านหนองงูเหลือม ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม