ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[2021-11-30] รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 8,000 ชุด เพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่ประสบอุทกภัยภายในจังหวัดนครปฐม