ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
[2021-11-25] รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 4,896 ชุด เพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(เพิ่มเติม) ในพื้นที่ประสบอุทกภัยภายในจังหวัดนครปฐม
สอบถาม