กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ.

พรบ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ