มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

[2012-11-19] มติประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง คัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นคณะกรรมการประจาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม