มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

[2014-06-05]มติที่ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗