มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

[2014-08-06]มติรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗