มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

[2016-04-11] มติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559