มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

[2017-08-10]รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560