มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

[2012-08-14] การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555

ระเบียบวาระที่  ๓     ญัตติร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                                   พิจารณาวาระที่ ๑  ขั้นรับหลักการ