มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

[2012-09-13] การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4/2555

ระเบียบวาระที่  ๓  ญัตติร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๕  
                               พิจารณาวาระที่ ๒   ขั้นแปรญัตติ   และพิจารณาวาระที่ ๓
       ขั้นอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

ระเบียบวาระที่  ๔      ญัตติ  เรื่อง  การคัดเลือกผู้แทนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมเป็นอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ
                                 และมาตรฐานบริการสาธารณสุข ระดับจังหวัดนครปฐม

ระเบียบวาระที่  ๕      ญัตติ เรื่อง การคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
                                  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครปฐม

ระเบียบวาระที่  ๖      ญัตติ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นคณะกรรมการตามระเบียบ
                                   กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘