ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
แผนพัฒนาฯ
 
[2014-03-07]กรอบการประสานโครงการการพัฒนา อปท.
 
กรอบการประสานโครงการการพัฒนาของ อปท.

หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพของ อปท. ในจังหวัดนครปฐม
๑.   เป็นโครงการที่ประชาชนในเขต อปท. ตั้งแต่  ๒  แห่งขึ้นไป ได้รับประโยชน์ และ
ได้ทำความตกลงกันไว้ว่าจะดำเนินการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา
๒.   เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ส่งผลในภาพรวมต่อการพัฒนาในระดับจังหวัด
และใช้งบประมาณจำนวนมาก
๓.   เป็นโครงการที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ในการกำกับดูแล
๔.  เป็นโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สภาพภูมิสังคม  และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้าง
๕.  เป็นโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด  
๖.  เป็นโครงการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่
กฎหมายกำหนด  

หมายเหตุ  : ขอให้ อบต. / เทศบาล ทุกแห่ง เสนอโครงการที่เกินศักยภาพตามหลักเกณฑ์ข้างต้น    
 ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗
เพื่อให้คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอำเภอ ได้ประชุมพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญ
ของโครงการภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ จากนั้น จะได้จัดส่งโครงการให้คณะกรรมการ
ประสานแผนฯ ระดับจังหวัด เพื่อประชุมพิจารณาอีกครั้ง ก่อนส่งให้ อบจ. นำไปบรรจุเข้าแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ตามระเบียบต่อไป
ไฟล์ดาวน์โหลดกรอบการประสานโครงการการพัฒนาของ อปท.
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
8
ผู้เข้าชมวันนี้
564
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11848
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1022526
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม