การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการจัดตั้งซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายทางถนนเลาเต่า - ห้วยพระ หมู่ที่ 1,2,5,6,7 ตำบลห้วยพระ เชื่อมต่อ ตำบลห้วยด้วน ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จำนวน 260 ชุด
สอบถาม