การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจัดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายเลียบคลองระบายน้ำ 7 ขวา สองพี่น้อง หมู่ที่ 1 ตำบลสระพัฒนา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 196 ชุด