อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8,3 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม