อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เชื่อมต่อทางหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกพระเจดีย์ ตำบลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม