การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม