การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านต้นไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังเย็น เชื่อมต่อ ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม