อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านต้นไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังเย็น เชื่อมต่อ ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม