การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองท่าทราย หมู่ที่ 1 ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม