การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองหัวช้าง-บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 4,2 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม