อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. สายหมู่ที่ 5 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม