การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. สายหมู่ที่ 5 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม