อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไทยรัฐประชาวัฒนา หมู่ที่ 4,5 ตำบลบางระกำ เชื่อมต่อ ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม