อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0024 บ้านบางไผ่นารถ – บ้านคลองหม่อมแช่ม ตำบลบางไทรป่า, ตำบลไทรงาม, ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม