อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกป้อมวัดใหม่ปิ่นเกลียว หมู่ที่ 1,2,3,9 ตำบลนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลวังตะกู และตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม