อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งพัฒนา หมูที่ 7 ตำบลรางพิกุล เชื่อมต่อตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม