อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันกินคสล. สายคลองวัดหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เงินงบประมาณประจำปี 2560