อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโปโตร 3 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้ามเชื่อมต่อ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม