อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนครปฐม เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม