อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7,6,8 ตำบลนิลเพชร เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม