อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังเมรุ หมู่ 1 ตำบลท่ากระชับ เชื่อมต่อ หมู่ 3 ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม