อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลาง หมู่ 3,4 ตำบลคลองใหม่ เชื่อมต่อ ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม