อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านลำทหาร หมู่ที่ 2 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี เชื่อมต่อ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม