อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเทศบาล 11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม