อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลอง ร.1ช เจดีย์บูชา หมู่ที่ 2 ตำบลสามควายเผือก เชื่อมต่อ ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม