การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการจ้างเหมาตีเส้นแบ่งช่องจราจรบนผิวทางเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุของยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ ดังนี้
1. ถนนสายสมเด็จย่า หมู่ที่ 5 ตำบลทรงคนอง เชื่อมต่อ ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2. ถนนสายวัดดอนขนาก หมู่ที่ 7 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
3. ถนนสายหมู่ที่ 2 ตำบลหนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
4. ถนนสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 11,7,15,1,13,8 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
5. ถนนสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 7,11 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
6. ถนนสายหมู่ที่ 2,3,6,7,15 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม