ประชาสัมพันธ์สภา

[2012-09-19]เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
...................................................
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้
                      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                      ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
                                                           สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕
                      ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจาปี
                                                           งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไว้ทาการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
                                                           “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นผู้เสนอ”
                      ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)