ประชาสัมพันธ์สภา

[2012-11-15]ประกาศสภา เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๕

                            ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีความจาเป็นที่จะต้องพิจารณาข้อราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นการรีบด่วน จึงเห็นสมควรเรียกประชุมเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ
                           ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.๒๕๔๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๕ มีกาหนด ๗ วัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป