ประชาสัมพันธ์สภา

[2012-12-21]เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 
                                           ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                                           ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
                                                                       สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
                                           ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผล
                                                                       แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
                                                                       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้เสนอรายงาน)
                                          ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
                                                                       เป็นคณะกรรมการประจาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม
                                                                        - คณะกรรมการติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจาปี
                                                                        - คณะกรรมการการท่องเที่ยว
                                                                        - คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
                                                                        - คณะกรรมการการกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
                                                                        - คณะกรรมการสาธารณสุข
                                                                        - คณะกรรมการการศึกษา
                                                                        - คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์ กิจการเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ
                                           ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)